Gradient
Search

COVID-19: Yasal Sürelerin Durdurulması 15 Haziran 2020'ye Kadar Uzatıldı

Koronavirüs (COVID-19) salgınının sosyal, ekonomik ve hukuki alanlarda ortaya çıkardığı olumsuzlukların asgari düzeye indirilmesi ve muhtemel hak kayıplarının önüne geçilebilmesi adına devlet tarafından birtakım tedbirler alınmakta ve çeşitli yasal düzenlemeler yapılmaktadır.


Bu kapsamda yapılan yasal düzenlemelerden birisi olan ve 26.03.2020 tarihli 1. Mükerrer Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 7226 sayılı Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun (“Torba Kanun”) ‘un “Geçici Madde 1” başlıklı maddesinin 1. Fıkrası uyarınca;


a. Dava açılmasına ve icra takibi başlatılmasına ilişkin süreler; başvuru, şikâyet, itiraz, ihtar, bildirim, ibraz ve zamanaşımı süreleri, hak düşürücü süreler ve zorunlu idari başvuru süreleri; arabuluculuk ve uzlaştırma kurumlarında yer alan tüm süreler; bir hakkın doğumuna, kullanımına veya sona ermesine ilişkin tüm süreler, İdari Yargılama Usulü Kanunu, Ceza Muhakemesi Kanunu ve Hukuk Muhakemeleri Kanunu ile bunların yanında usul hükmü içeren diğer kanunlarda, taraflar açısından belirlenen süreler ve bu kapsamda hakim tarafından tayin edilen süreler, 13.03.2020 tarihinden itibaren


b. 2004 sayılı İcra ve İflas Kanunu ile takip hukukuna ilişkin diğer kanunlarda belirlenen süreler ve bu kapsamda hâkim veya icra ve iflas daireleri tarafından tayin edilen süreler; nafaka alacaklarına ilişkin icra takipleri hariç olmak üzere; tüm icra ve iflas takipleri, taraf ve takip işlemleri, yeni icra ve iflas takip taleplerinin alınması, ihtiyati haciz kararlarının icra ve infazına ilişkin işlemler ise 22.03.2020 tarihinden itibaren 30 Nisan 2020 (bu tarih dâhil) tarihine kadar durdurulmuştu.


30 Nisan 2020 tarihli Yargı Alanındaki Hak Kayıplarının Önlenmesi Amacıyla Getirilen Durma Süresinin Uzatılmasına Dair Cumhurbaşkanı Kararı ile yasal sürelerin durma tarihi 15 Haziran 2020 tarihine kadar uzatılmıştır.


Uzatma kapsamı dışında olan süreler şu şekildedir: (i) Suç ve ceza, kabahat ve idari yaptırım ile disiplin hapsi ve tazyik hapsi için kanunlarda düzenlenen zamanaşımı süreleri. (ii) 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nda öngörülen zorunlu idari başvuru yolu (iii) 5271 sayılı Kanunda düzenlenen koruma tedbirlerine ilişkin süreler (iv) 6100 sayılı Kanunda düzenlenen ihtiyati tedbiri tamamlayan işlemlere ilişkin süreler.


Son Güncelleme Tarihi: 30 Nisan 2020

 

Ayrıntılı bilgi için: info@yonet.av.tr

İşbu bilgilendirme yazısı YÖNET tarafından, Türkiye Barolar Birliği'nin meslek kuralları ve 1136 sayılı Avukatlık Kanunu uyarınca, sadece bilgilendirme amaçlı olarak temin edilmiştir.

İşbu bilgilendirme yazısı burada belirtilen tarih itibariyle hazırlanmıştır. YÖNET'in mevzuat veya olaylarda gerçekleşen veya dikkatimize sunulan değişiklikleri bildirme yükümlülüğü bulunmamaktadır.

Related Posts

Vesayetin sona ermesi ile birlikte vasinin görevi de kendiliğinden sona ermektedir. Ancak vesayet hali sona ermeden de vasilik görevinin sona ermesi mümkündür. 4721 Sayılı Türk Medeni Kanunu’nun (“TMK