top of page
Gradient
Ara

Türk Vatandaşlığının Yetkili Makam Kararıyla Genel Olarak Ve İstisnai Yolla Kazanılması

Vatandaşlık, hukuki ve siyasi bir kavramdır. Bu kavram içeriksel olarak bir gerçek kişi ile devlet arasında kurulan bağı ifade etmektedir ve İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi dahilinde bir insan hakkı olarak ele alınmıştır.[1]Avrupa Vatandaşlık Sözleşmesi[2](“AVS”) m. 2/a uyarınca bu bağ, kişinin etnik kökenini ifade etmeksizin devlet ile kurulan ilişki olarak nitelenir.[3]Dolayısıyla vatandaşlık kavramı, millet ile kurulan değil devlet ile kurulan ilişkiyi yansıtmakta olan bir insan hakkıdır.


AVS m. 3/1’de belirtildiği üzere “Her bir Devlet, kendi hukuku altında kimin vatandaşı olduğunu belirler.” Söz konusu hüküm, devletlerin vatandaşlığa alma koşulları hakkında, yani kendi insan topluluğunu belirleme hususunda mahfuz bir yetkiye sahip olduğunu belirtmektedir.[4]Bu yetki vatandaşlık hakkındaki uygulanabilir olan uluslararası sözleşmelere, uluslararası örfe ve hukukun tanınmış genel ilkelerine uygun olduğu sürece, diğer devletler tarafından kabul edilir, yani milletler arası hukuk bazında da etkili olur (AVS m. 3/2). Bu minvalde devletler kendi yerel hukuki düzenlemeleri ile yabancılara vatandaşlık verebilecektir. 5901 sayılı Türk Vatandaşlık Kanunu’nun[5](“TVK”) genel gerekçesinde AVS’ye pek çok kez atıf yapılmış ve AVS’nin genel prensip ve hükümlerinin dikkate alınarak TVK’nın hazırlandığı belirtilmiştir.[6] Dolayısı ile alışmamızda AVS’ye yapılan atıflar aynı zamanda TVK’da benimsenen benzer nitelikli hususları da açıklayıcı niteliktedir.

TVK uyarınca Türk Vatandaşlığı aslen(doğumla) ve sonradan(müktesep olarak) kazanılabilir. Aslen ve sonradan kazanılan vatandaşlık statüleri arasında herhangi bir üstünlük ilişkisi bulunmaz, iki statü de kişiye eşit nitelikte haklar sunar. Sonradan Türk Vatandaşlığının kazanılması yetkili makam kararıyla, evlat edinmeyle ve seçme hakkının kullanılmasıyla gerçekleşebilecektir. Yetkili makam kararı ile vatandaşlığın kazanılmasının dört farklı yolu vardır. Bu yollar; i- vatandaşlığın genel olarak kazanılması, ii- istisnai olarak kazanılması, iii- yeniden kazanılması, iv- evlenme yoluyla kazanılmasıdır. Çalışmamızın ana konusunu, vatandaşlığın yetkili makam kararıyla genel olarak ve istisnai olarak kazanılmasının şartları oluşturmaktadır.


I. TÜRK VATANDAŞLIĞININ YETKİLİ MAKAM KARARIYLA GENEL OLARAK KAZANILMASI


Türk Vatandaşlığı yetkili makam kararı ile kazanılmak istendiğinde uygulanacak prosedür aşağıda özetle izah edilecektir. Bu bağlamda Türk Vatandaşlığının kazanılması için öncelikle, Türk Vatandaşlığını kazanmak isteyen ilgili kişinin bir talebinin mevcut olması gerekmektedir.[7]İkinci olarak, ilgili kişinin kanunda aranan şartları yerine getirmesi ve son olarak da yetkili makamın söz konusu talep doğrultusunda vereceği olumlu bir kararın bulunması gerekmektedir. Ancak, unutulmamalıdır ki kişiye vatandaşlığın verilmesi devletlerin egemenlik hakkına ilişkin bir husustur. Zira ilgili kişi kanunda aranan tüm şartları yerine getirdiği takdirde dahi, bu ona vatandaşlığı kazanma konusunda mutlak bir hak sağlamayacaktır (TVK m.10).


Vatandaşlığın genel olarak kazanılmasında kişi ile devlet arasında sıkı uyum ve bütünleşmeyi tespite yönelik bir takım koşullar aranmaktadır.[8] İlgili koşullar TVK m.11’de sayılmaktadır.


Bu şartlar;

i - Kendi Milli Kanununa, vatansız ise 4721 sayılı Türk Medeni Kanununa göre ergin ve ayırt etme gücüne sahip olmak,

ii- Başvuru tarihinden geriye doğru yabancı soylularda beş yıl, Türk soylularda iki yıl Türkiye’de kesintisiz ikamet etmiş olmak,

iii- Türkiye’de yerleşmeye karar verdiğini; bir Türk vatandaşı ile evlenmek, Türk vatandaşı ana veya babanın çocuğu olmak, Türk vatandaşlığını kazanmak üzere ailece müracaat etmek, Türkiye’de taşınmaz mal edinmek, iş kurmak, yatırım yapmak, ticaret ve iş merkezini Türkiye’ye nakletmek, çalışma iznine tabi olarak bir iş yerinde çalışmak ve benzeri davranışlarla teyit etmiş olmak,

iv- Genel sağlık bakımından çevresi ve toplum sağlığı açısından tehlike teşkil edecek bulaşıcı bir hastalığı bulunmamak,

v- İyi ahlak sahibi olmak; hırsızlık, kaçakçılık, sahtekarlık, dolandırıcılık ve benzeri toplumsal düzeni zedeleyen suçlardan ceza almamış olmak ya da bu davranışları alışkanlık haline getirdiğini gösterecek şekilde birden fazla yargılanmamış olmak veya Türk örf ve adetleri ile toplum ve aile yaşamına aykırı şekilde uyuşturucu kullanma, fuhuş yapma gibi davranışlarda bulunmamış olmak,

vi- Toplumsal yaşama uyum sağlayabilecek düzeyde Türkçe konuşabilmek,

vii- Türkiye’de kendisinin ve bakmakla yükümlü olduğu kimselerin geçimini sağlayacak gelir veya mesleği olmak veya birinci derece yakınlarınca geçimini temin edeceği yönünde taahhütte bulunulmak,

viii- Milli güvenlik ve kamu düzeni bakımından engel teşkil edecek bir hali bulunmamak

olarak sayılmıştır.


2010/139 sayılı Türk Vatandaşlık Kanununun Uygulanmasına İlişkin Yönetmelik[9](“TVK Yön.”) m.15 uyarınca söz konusu şartları taşıyan ilgili başvurusu üzerine işleyecek prosedürün sonunda İçişleri Bakanlığı’nın vereceği karar ile Türk Vatandaşlığına alınabilir.


II. TÜRK VATANDAŞLIĞININ YETKİLİ MAKAM KARARIYLA İSTİSNAİ OLARAK KAZANILMASI


Türk Vatandaşlığının istisnai olarak kazanılması TVK m. 12’de düzenlenmektedir ve bu yol kapsamında vatandaşlığın genel yolla kazanılmasında söz konusu olan durumun aksine kişi-devlet arasındaki sıkı irtibat, uyum ve bütünleşmeyi tespite yönelik koşullar aranmaz. Ancak TVK m. 12’dekine benzer vatandaşlığa alımdaki istisnai düzenlemeler pek çok ülke tarafından gerek ülkenin iş gücü ihtiyacını karşılama ve ülkeye yatırım alma, gerekse ülkeye spor, sanat gibi alanlarda hizmet edecek kişilerin vatandaşlığa alınması amacıyla uygulanmaktadır.[10]Bu sebepten ötürü TVK m. 12 uyarınca düzenlenen uygulamayı olağan dışı olarak kabul etmemek isabetli olacaktır.[11]


TVK m.12 bağlamında Türk vatandaşlığını kazanması mümkün olan yabancılar;

i- Türkiye’ye sanayi tesisleri getiren veya bilimsel, teknolojik, ekonomik, sosyal, sportif, kültürel, sanatsal alanlarda olağanüstü hizmeti geçen ya da geçeceği düşünülen ve ilgili bakanlıklarca haklarında gerekçeli teklifte bulunulan kişiler,

ii- 2- 4/4/2013 tarihli ve 6458 sayılı Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanununun 31 inci maddesinin birinci fıkrasının (j) bendi uyarınca ikamet izni alanlar ile Turkuaz Kart sahibi yabancılar ve bunların yabancı eşi, kendisinin ve eşinin ergin olmayan veya bağımlı yabancı çocuğu.

iii- Vatandaşlığa alınması zaruri görülen kişiler,

iv- Göçmen olarak kabul edilen

kişilerdir.

Söz konusu kişiler Millî güvenlik ve kamu düzeni bakımından engel teşkil edecek bir hali bulunmamak şartıyla Cumhurbaşkanı kararı ile Türk vatandaşlığını kazanabilirler(TVK m. 12/1).


A. Türkiye’ye sanayi tesisleri getiren veya bilimsel, teknolojik, ekonomik, sosyal, sportif, kültürel, sanatsal alanlarda olağanüstü hizmeti geçen ya da geçeceği düşünülen ve ilgili bakanlıklarca haklarında gerekçeli teklifte bulunulan kişiler.


Pek çok ülkede istisnai başarılar sebebiyle kişilere vatandaşlık verilmesi söz konusudur.[12]Ancak, TVK’nın konuyu düzenlemesi bu kapsam dâhilinde vatandaşlık verilen kişilerin gelecekte ülkeye fayda sağlama ihtimali üzerine dayanmaktadır. Yani hüküm doğrultusunda o an objektif olarak ülkeye fayda sağlayan kişilerin vatandaşlığa kabulü değil, geleceğe yönelik bir varsayım ile vatandaşlığa kabul söz konusudur.[13] Bu düzenleme doktrinde eleştirilere maruz kalmıştır.[14]İdareye varsayıma yönelik olarak vatandaşlığa kabul etme yetkisinin tanınmasını Anayasa’daki kanunilik ilkesine aykırı bulan yazarlar mevcuttur.[15]


B. 4/4/2013 tarihli ve 6458 sayılı Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanununun 31 inci maddesinin birinci fıkrasının (j) bendi uyarınca ikamet izni alanlar ile Turkuaz Kart sahibi yabancılar


6458 sayılı Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanununu[16] (“YUKK”) m. 31/j uyarınca ikamet izni alma hakkına sahip olanlar, Türkiye’de çalışmayan ancak Cumhurbaşkanınca belirlenecek kapsam ve tutarda yatırım yapacaklar ile bunların yabancı eşi, kendisinin ve eşinin ergin olmayan veya bağımlı yabancı çocuğudur. Söz konusu yatırımın miktarı ve yöntemi TVK Yön. m. 20’de sınırlı olarak sayılmıştır.


Bu kapsamda;

· En az 500.000 Amerikan Doları veya karşılığı döviz ya da karşılığı Türk Lirası tutarında sabit sermaye yatırımı gerçekleştiren ve Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca adına uygunluk belgesi düzenlenen,

· En az 250.000 Amerikan Doları veya karşılığı döviz ya da karşılığı Türk Lirası tutarında taşınmazı satın alıp tapu kayıtlarına üç yıl satılmaması şerhi koyduran ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca adına uygunluk belgesi düzenlenen,

· En az 50 kişilik istihdam oluşturan ve Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca adına uygunluk belgesi düzenlenen,

· En az 500.000 Amerikan Doları veya karşılığı döviz ya da karşılığı Türk Lirası tutarında mevduatı Türkiye’de faaliyet gösteren bankalara yatırıp üç yıl tutacağına dair taahhütte bulunan ve Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumunca adına uygunluk belgesi düzenlenen,

· En az 500.000 Amerikan Doları veya karşılığı döviz ya da karşılığı Türk Lirası tutarında Devlet borçlanma araçlarını satın alıp üç yıl tutacağına dair taahhütte bulunan ve Hazine ve Maliye Bakanlığınca adına uygunluk belgesi düzenlenen,

· En az 500.000 Amerikan Doları veya karşılığı döviz ya da karşılığı Türk Lirası tutarında gayrimenkul yatırım fonu katılma payı veya girişim sermayesi yatırım fonu katılma payını satın alıp üç yıl tutacağına dair taahhütte bulunan ve Sermaye Piyasası Kurulunca adına uygunluk belgesi düzenlenen,

yabancı yatırımcıların istisnai yol ile Türk vatandaşlığı kazanması mümkündür.


Turkuaz Kart uygulamasının amacı ülkeye nitelikli iş gücüne sahip olan yabancı kişilerin efektif bir şekilde vatandaşlığa alınmasıdır.[17] Kanun ve mevzuat hükümleri uyarınca, Turkuaz Kart, ilgili yabancıya süresiz çalışma izni, eşi ve bakmakla yükümlü olduğu çocuklarına da süresiz ikamet izni tanıyan belgedir. [18]


Turkuaz Kart Yönetmeliği[19](“TKY”) m. 5 uyarınca Turkuaz Kart;

i-Eğitim düzeyi, ücreti, mesleki bilgisi ve deneyimi, bilim ve teknolojiye katkısı ve benzeri nitelikleri itibarıyla yüksek nitelikli işgücü olarak değerlendirilen,

ii-Yatırım veya ihracat düzeyi, sağlayacağı istihdamın büyüklüğü, bilimsel ve teknolojik gelişmeye yaptığı katkı ve benzeri özellikleri itibarıyla yüksek nitelikli yatırımcı olarak değerlendirilen,

iii- Bilimsel ve teknolojik gelişmeye katkı sağlayan veya bilim, sanayi ve teknoloji alanlarında uluslararası düzeyde ülke menfaatleri açısından stratejik kabul edilen çalışmalar ve araştırmalar yapan bilim insanı veya araştırmacı,

iv-Kültürel, sanatsal veya sportif faaliyetler açısından uluslararası düzeyde başarılı olan,

v-Türkiye’nin veya Türk kültürünün uluslararası tanınırlığına veya tanıtımına katkı sağlayan,

vi-Türkiye’nin milli menfaatlerine ilişkin hususlarda uluslararası düzeyde faaliyette bulunan, yabancılara verilebilir.


Turkuaz Kart ilk olarak verildiğinde üç senelik bir geçiş süresi mevcuttur. Bu süreç içerisinde Bakanlıkça iptal edilmeyen geçiş süresi kaydı, ilgilinin başvurusu üzerine kaldırılarak ilgiliye süresiz Turkuaz Kart verilir (m.11/2). Bu aşamadan sonra geçiş süresi kaydı kaldırılan ilgili Türk vatandaşlığını kazanabilmek için başvuru yapabilecektir.[20]


Cumhurbaşkanı kararı ile belirlenecek yatırımı yapan yabancıların ve Turkuaz Kart sahibi yabancıların eşinin, kendisinin ve eşinin ergin olmayan veya bağımlı yabancı çocuğunun da TVK m. 12 bağlamında Türk vatandaşlığını kazanması mümkündür. Ancak Türk Vatandaşlık Hukuku kapsamında ilgili yabancının Türk vatandaşlığını kazanması eşinin vatandaşlık statüsüne doğrudan etki etmemektedir (TVK m.20/2, TVK Yön. m. 37/1). İlgili yabancının eşinin ve varsa eşinin bakmakla yükümlü olduğu veya bağımlı çocuğunun Türk vatandaşlığını kazanabilmesi için ayrı ve bağımsız bir başvuru süreci mevcuttur.

Başvuru yapılabilmesi için yatırım yapan yabancının eş ve çocuklarına YUKK m. 31/j uyarınca kısa dönem ikamet izni verilmiş olması gerekir. Turkuaz Kart sahibinin eş ve çocukları bakımından başvuru sürecinde ise başvuranın Turkuaz Kart yakını olduklarını belirten ve ikamet izni yerine geçen bir belge verilmesi şartı aranacaktır (UİK m. 11/3). Turkuaz Kart sahibinin kartı üzerindeki üç yıllık geçiş süresi kaydı kaldırıldıktan sonra, ilgili eş ve çocuklar da ayrıca vatandaşlık başvurusunda bulunabileceklerdir (TKY m. 19/3). Çocukların başvuruda bulunabilmeleri için ergin olma ya da ayırt etme gücüne sahip olma şartı aranmaz. Ancak bu çocukların başvuruları veli ya da vasileri tarafından yapılacaktır (TVK Yön. 64/2). Söz konusu başvurunun yapılabilmesi yatırımcı yabancının veya Turkuaz Kart sahibi yatırımcının da Türk vatandaşlığı kazanmış olmasına ya da Türk vatandaşlığı kazanmak için başvuruda bulunmuş olma şartına bağlı değildir.[21]İlgili eş ve çocuklar yukarıda belirtilen şartlar sağlandığında, TVK m. 12’ye dayanarak, milli güvenlik ve kamu düzeni bakımından engel oluşturacak bir halde olmamaları koşuluyla başvuru yapabilirler.


C. Vatandaşlığa Alınması Zaruri Görülen Kişiler


Vatandaşlığa alınmada getirilen bu yöntem doktrinde ağır olarak eleştirilmiştir.[22]Çünkü söz konusu düzenleme dolayısıyla idareye geniş bir takdir yetkisi verilmekte olup, idare geniş takdir yetkisi uyarınca hiçbir kritere bağlı kalmaksızın uygun bulduğu kişileri vatandaşlığa alabilmektedir. Bu noktada bazı yazarlarca Vatandaşlık Hukukuna temel oluşturan prensiplerden olan kanunilik ilkesinin yok sayılacağı ve yargı denetiminin imkânsız hale geleceği düşünülmektedir.[23] Ayrıca Güngör mültecilerin ve vatansızların uluslararası ilişkiler hususunda gerekçelerle vatandaşlığa kabulü yönünde açık kapı bırakıldığı görüşündedir.[24]


D. Göçmen Olarak Kabul Edilen Kişiler


5543 sayılı İskan Kanunu[25](“İK”) m. 3 uyarınca Türk soyundan ve Türk kültürüne bağlı olan ve yerleşmek maksadıyla tek başına veya toplu halde Türkiye’ye gelip İK gereğince kabul olunan kişilere göçmen denir. Bu kişiler başvuruları üzerine milli güvenlik ve kamu düzeni bakımından engel teşkil etmemekte iseler Cumhurbaşkanı Kararı ile Türk vatandaşlığını kazanabilirler (TVK. m.11). TVK’nın belirlediği esasa göre bir kişinin başvurusu üzerine Türk vatandaşlığını kazanması doğrudan eşine veya çocuklarına sirayet etmemektedir. Kişinin eşi ve çocukları için ayrı başvuruların gereken şartları sağlayıp sağlamadığı bağımsız olarak değerlendirilmelidir.

Söz konusu düzenleme, Türk soyundan olan yabancılar için diğer vatandaşlığı kazanma yöntemlerine göre çok daha kolay bir yöntem sunmaktadır. Bu uygulama ileride AVS’ye taraf olunması durumunda AVS’nin m.5’i ihlal edeceğinden ötürü eleştirilmiştir. Çünkü AVS m. 5 uyarınca vatandaşlık kavramı herhangi bir ırk, ulusal veya etnik köken temelli değildir. Bu durum TVK’nın genel gerekçesinde yer alan AVS’nin hüküm ve prensiplerinin dikkate alındığı yönündeki açıklama ile tezatlık oluşturmaktadır.[26]


III. SONUÇ


Vatandaşlık kavramı kişinin devletle arasındaki ilişkiye dair bir insan hakkıdır. Bu hak doğum ile (aslen) kazanılabileceği gibi sonradan da (müktesep olarak) kazanılabilir. Türk vatandaşlığının yetkili makam kararı ile genel olarak kazanılabilmesi kişinin devlet ile arasındaki sıkı uyum ve yakınlığın olmasına temellendirilmiş iken istisnai olarak kazanılmasında böyle bir şart aranmayıp, devletin stratejik politikalarına uygun bir şekilde vatandaşlığa alım yapılması hedeflenmiştir.

 

KAYNAKLAR


Engin Nomer, Türk Vatandaşlık Hukuku, 24. Bası, İstanbul 2018

GLOBALCIT (2017), Global Database on Modes of Acquisition of Citizenship, version 1.0. San Domenico di Fiesole: Global Citizenship Observatory / Robert Schuman Centre for Advanced Studies / European University Institute, (Erişim Tarihi: 16.02.2019), http://globalcit.eu/acquisition-citizenship/

Gülin Güngör, “Avrupa Vatandaşlık Sözleşmesi”, Milletlerarası Hukuk ve Milletlerarası Özel Hukuk Bülteni, 2011, CXVII, S. 1-2

Gülin Güngör, Tabiiyet Hukuku Gerçek Kişiler- Tüzel Kişiler- Şeyler, 4. Bası, İstanbul 2016

Neşe B. Çelik, “Güncel Gelişmeler Işığında Türk Vatandaşlığının İstisnai Haller Kapsamında Kazanılması”(İstisnai Kazanım), Türkiye Barolar Birliği Dergisi, 2017, S.130

Sibel Mehter Aykın/Necla Öztürk, “Türkiye İşgücü Piyasasında Serbestleşme ve Yabancı İstihdamı: Taahhütlerde İlerleme”, Iğdır Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, Ekim 2017, S.13

Şeniz A. Bozatay, “5901 Sayılı Türk Vatandaşlığı Kanunu’na Göre Türk Vatandaşlığının Kazanılması” Yönetim Bilimleri Dergisi, 2010, C.VIII, S.2

Türk Vatandaşlığı Kanunu Tasarısı ve İçişleri Komisyonu Raporu (1/458),(Erişim Tarihi: 25.02.2019), https://www.tbmm.gov.tr/sirasayi/donem23/yil01/ss90.pdf

Vahit Doğan, Türk Vatandaşlık Hukuku, 13. Bası, Ankara 2016


ATIFLAR


[1] The Universal Declaration of Human Rights, 10X.1998, United Nations General Assembly,General Assembly resolution 217A [2] European Convention on Nationality, Strasbourg 6XI. 1997, Council of Europe, European Treaties, ETS No. 166. [3] Gülin Güngör, “Avrupa Vatandaşlık Sözleşmesi”, Milletlerarası Hukuk ve Milletlerarası Özel Hukuk Bülteni, 2011, CXVII, S. 1-2, s.230. [4] Neşe B. Çelik, “Güncel Gelişmeler Işığında Türk Vatandaşlığının İstisnai Haller Kapsamında Kazanılması”(İstanai Kazanım), Türkiye Barolar Birliği Dergisi, 2017, S.130, s. 358. [5] 12.06.2009 tarihli ve 27256 sayılı Resmi Gazete(RG) [6] Türk Vatandaşlığı Kanunu Tasarısı ve İçişleri Komisyonu Raporu (1/458), s.11., (Erişim Tarihi: 25.02.2019), https://www.tbmm.gov.tr/sirasayi/donem23/yil01/ss90.pdf [7] Engin Nomer, Türk Vatandaşlık Hukuku, 24. Bası, İstanbul 2018, s.75. [8] Şeniz A. Bozatay, “5901 Sayılı Türk Vatandaşlığı Kanunu’na Göre Türk Vatandaşlığının Kazanılması” Yönetim Bilimleri Dergisi, 2010, C.VIII, S.2, s.175. [9] 06.04.2010 tarih ve 27544 sayılı RG [10] Çelik, İstisnai Kazanım, s.363. [11] Çelik, İstisnai Kazanım, s.363. [12] GLOBALCIT (2017). Global Database on Modes of Acquisition of Citizenship, version 1.0. San Domenico di Fiesole: Global Citizenship Observatory / Robert Schuman Centre for Advanced Studies / European University Institute, (Erişim Tarihi: 16.02.2019), http://globalcit.eu/acquisition-citizenship/ [13] Neşe B. Çelik, “Güncel Gelişmeler Işığında Türk Vatandaşlığının İstisnai Haller Kapsamında Kazanılması”, Türkiye Barolar Birliği Dergisi, 2017, S.130.’dan naklen atıf, Gülin Güngör, Tabiiyet Hukuku Gerçek Kişiler- Tüzel Kişiler- Şeyler, 4. Bası, İstanbul 2016, s.102 [14] Çelik, İstisnai Kazanım, s.366. [15] Çelik, İstisnai Kazanım, s.367. [16] 11.04.2013 tarih ve 28615 sayılı RG [17] Sibel Merhter Aykın/Necla Öztürk, “Türkiye İşgücü Piyasasında Serbestleşme ve Yabancı İstihdamı: Taahhütlerde İlerleme”, Iğdır Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, Ekim 2017, S.13, s.638. [18] Uluslararası İşgücü Kanunu, 13/8/2016 tarih 29800 sayılı RG m. 3/1-ğ, [19] 14.03.2017 tarih ve 30007 sayılı RG [20] TKY 11/2 [21] Çelik, İstisnai Kazanım, s.387. [22] Nomer, Türk Vatandaşlık Hukuku, s.75. [23] Neşe B. Çelik, Güncel Gelişmeler Işığında Türk Vatandaşlığının İstisnai Haller Kapsamında Kazanılması, 2017, Türkiye Barolar Birliği Dergisi, s.386.’dan naklen atıf, Vahit Doğan, Türk Vatandaşlık Hukuku, s.82. [24] Neşe B. Çelik, Güncel Gelişmeler Işığında Türk Vatandaşlığının İstisnai Haller Kapsamında Kazanılması, 2017, Türkiye Barolar Birliği Dergisi, S.386.’dan naklen atıf, Gülin Güngör, Tabiiyet Hukuku Gerçek Kişiler- Tüzel Kişiler- Şeyler, 4. Bası, İstanbul 2016, s.109 [25] 26.09.2016 tarih ve 26301 sayılı RG [26] Türk Vatandaşlığı Kanunu Tasarısı ve İçişleri Komisyonu Raporu (1/458), s.11., (Erişim Tarihi: 25.02.2019), https://www.tbmm.gov.tr/sirasayi/donem23/yil01/ss90.pdf


Son Güncelleme Tarihi: 17 Mart 2020

 

Ayrıntılı bilgi için: [email protected]


İşbu bilgilendirme yazısı YÖNET tarafından, Türkiye Barolar Birliği'nin meslek kuralları ve 1136 sayılı Avukatlık Kanunu uyarınca, sadece bilgilendirme amaçlı olarak temin edilmiştir.

İşbu bilgilendirme yazısı burada belirtilen tarih itibariyle hazırlanmıştır. YÖNET'in mevzuat veya olaylarda gerçekleşen veya dikkatimize sunulan değişiklikleri bildirme yükümlülüğü bulunmamaktadır.

İlgili Yazılar

Üst Hakkı Nedir?

Üst Hakkının Tanımı ve Kapsamı Üst hakkı, başkasına ait bir arazinin altında veya üstünde bir bina (yapı) inşa etmek ya da arazi üzerinde mevcut olan bir binayı muhafaza etmek sureti ile söz konusu bi

Vasilik Görevinin Sona Ermesi

Vesayetin sona ermesi ile birlikte vasinin görevi de kendiliğinden sona ermektedir. Ancak vesayet hali sona ermeden de vasilik görevinin sona ermesi mümkündür. 4721 Sayılı Türk Medeni Kanunu’nun(“TMK”

Comments


bottom of page