top of page

YATIRIM İLE TÜRK VATANDAŞLIĞININ KAZANILMASI

İşbu sayfa, Resmi Gazete’de 12.06.2009 tarihinde yayımlanan 5901 sayılı Türk Vatandaşlık Kanunu’na (“Vatandaşlık Kanunu”) ve 6/4/2010 tarihinde yürürlüğe giren 27544 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanununun Uygulanmasına İlişkin Yönetmelikte değişiklikler getiren Türk Vatandaşlığı Kanununun Uygulanmasına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliğin (“Yönetmelik”) yürürlüğe konulmasına dair 106 sayılı ve 18/09/2018 tarihli Cumhurbaşkanlığı Kararı’na göre 500.000 USD’lik bir yatırım yapılması vasıtasıyla kazanımına ilişkindir.

 

Aşağıda, vatandaşlığın istisnai yoldan kazanılması hallerinden biri olan, en az 500.000 Amerikan Doları veya karşılığı döviz ya da karşılığı Türk Lirası tutarında mevduatı üç (3) yıl tutma şartıyla Türkiye’de faaliyet gösteren bankalara yatırmak suretiyle Türk vatandaşlığının kazanılması detaylı olarak incelenecektir.

 

Yatırım Yoluyla Türk Vatandaşlığının Kazanılmasına Dair İzlenecek Yöntem

 

1. Banka ve Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu Nezdindeki İşlemler

Yönetmeliğin 1. maddesi ile getirilen istisnai vatandaşlık kazanılması sürecinde, öncelikle yabancının Türkiye’de faaliyet gösteren bankalara en az 500.000 USD veya karşılığı döviz ya da karşılığı Türk Lirası tutarında mevduatı üç yıl tutma şartıyla Türkiye’de faaliyet gösteren bankalara yatırması ve bu durumun Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumunca (“BDDK”) tespit edilmesi gerekmektedir. Mevduatın üç (3) yıl tutulması şartı, hesabın açıldığı tarihte başvuru sahibinin bu konudaki talebinin alınması ve hesaba üç (3) yıl için bloke konulması suretiyle sağlanmaktadır.

Bu süreçte hesabın açılacağı bankaya göre değişebilecek olmakla birlikte banka tarafından istenecek belge ve bilgiler arasında yabancı kimlik numarası veya vergi kimlik numarası söz konusu olacaktır. Vergi kimlik numarası vergi dairelerine yabancı kişinin pasaportunun noter onaylı tercümesi ile müracaat ederek kolaylıkla alınabilmektedir, bu işlem özel olarak yetkilendirilmiş vekil vasıtasıyla da yapılabilmektedir. Türkiye'de faaliyet gösteren bankalar, hesap açılışlarında ve hesaba bağlı belli işlemlerde 5549 sayılı Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkında Kanun ve alt düzenlemeleri çerçevesinde Mali Suçları Araştırma Kurulunca belirlenen ilke ve esaslara göre işlem yapmak zorundadır. Bu sebeple bankaya yatırılacak paranın kaynağının belgelendirilmesi talep edilebilir. Sayılanlar dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere, kişiden bir tebligat adresi ve Türk mobil telefon numarası alınması gibi diğer hususlar da istenebilmektedir.

Bankaya bu amaçla yatırılan mevduatın bakiyesinin 3 yıllık süre boyunca 500.000 USD’nin altına düşmemesi gerekmektedir, aksi takdirde vatandaşlık hakkının kaybı söz konusu olabilecektir. Yabancı kişi BDDK’nın web sitesinde yer alan matbu beyan örneğini doldurup imzalayarak bankaya verecektir. Bazı bankalar başvurucunun imza anında fiziksel olarak bankada bulunmasını aramakta, bazı bankalar ise vekil vasıtasıyla iletilen imzalı beyanı kabul etmektedir.

Banka, BDDK’ya ilgili bilgi ve belgeleri ileterek yönetmelik kapsamında bir uygunluk belgesi vasıtasıyla tespitin yapılmasını talep edecektir. Farklı dilde bir metnin imzalanması durumunda mutlaka Türkçe metnin de imzalanmış olması ve bu şekilde gönderilmesi gerekmektedir. Beyan BDDK’ya ulaştıktan sonra belirtilen şartları taşıyan yabancı kişiler açısından gerekli bildirim BDDK tarafından Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü’ne (“NVİGM”) Göç İdaresi Genel Müdürlüğü’ne (“GİGM”) yapılmaktadır. BDDK kişiye bilgi verilmesini teminen, söz konusu yazı örneğini ilgili bankaya da iletmektedir.

2. Özel/Ortak Ofis Nezdindeki İşlemler

 

a. Göç İdaresi Genel Müdürlüğü Nezdinde İkamet İzni İşlemleri

 

Uygunluk belgesi temin edildikten sonra, yabancı kişinin ikamet izni için gerekli koşulları karşılaması halinde, yabancı kişi veya usulüne uygun olarak yetkilendirilmiş vekili, GİGM web sitesi üzerinden randevu alınarak özel/ortak ofis içindeki GİGM masasına aşağıda belirtilecek olan gerekli evrakları teslim ederek ikamet izni temin edilecektir. Bu süreçte yabancı kişinin fiziken ofiste bulunması talep edilebilmekte ve kişiyle mülakat yapılabilmektedir. Kişinin gelememesi durumunda ancak ciddi bir mazereti olması halinde başvuru kabul edilebilmekte, mazeretin belgelendirilmesi talep edilmektedir.

 

b. Nüfus ve Vatandaşlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü Nezdinde Vatandaşlık Başvurusu İşlemleri

 

GİGM’den yukarıda izah edilen prosedüre uymak suretiyle ikamet izni alındıktan sonra Vatandaşlık Başvurusu kısmı için gerekli evrak hazırlanarak özel/ortak ofis nezdindeki NVİGM masasına başvuru yapılmaktadır.

 

NVİGM masası nezdinde başvuru yapıldıktan sonra başvuran yabancı kişinin milli güvenlik ve kamu düzeni bakımından engel teşkil edecek bir hali bulunup bulunmadığına ilişkin arşiv araştırması yaptırılır. Arşiv araştırmasının olumlu sonuçlanması halinde Cumhurbaşkanlığına gönderilmek üzere Bakanlık Makamına sunulur. Cumhurbaşkanı kararı alınmak üzere Cumhurbaşkanlığına gönderilen bilgi ve belgelere istinaden Cumhurbaşkanı tarafından Türk vatandaşlığının kazanılması yolunda karar verilmesi üzerine Türk vatandaşlığı kazanılır. Tüm süreç için planlanan süre 45 gün olup uygulama farklılık arz edebilmektedir.

Açıkladığımız yöntemin izlenmesi halinde, başvuru harçları, hizmet bedeli, döner sermaye bedeli, tasdik harcı ve sair ödemeler söz konusu olabilecektir. Ayrıca sağlık sigortası ücretleri, noter ve tercüme ücretleri, gerektiğinde tasdik harcı ise diğer masraf kalemlerindendir.

 

3. Eş ve Çocukların Durumu

Yatırım yoluyla, birlikte işleme alınmak suretiyle, başvuru yaparak vatandaşlık kazanmak isteyen yabancı kişinin eş ve çocuklarının da Türk vatandaşlığı kazanmak niyetinde olmaları halinde ikamet için ayrı bir izin almaya gerek bulunmamaktadır. Ancak kişinin ailesi de Türkiye’de yaşayacaksa öncelikle ikamet izni için başvuruda bulunmak gerekmektedir. Vatandaşlık başvurusu özelinde ise eşin de gerekli form ve belgeleri aynı şekilde hazırlaması söz konusu olup aynı yatırımdan istifade ederek vatandaşlığa başvurabilir. Bu bakımdan aşağıda belirtilen belgelere ek olarak konsolosluk onaylı aile defteri, doğum belgeleri, doğum belgeleri yoksa noter onaylı nüfus kayıt örneği alınması gerekmektedir.

Ergin olmayan çocuklar da bu kapsamda vatandaşlık kazanabilmekte ancak vatandaşlığa eşlerden yalnızca biri başvuruyorsa, başvurmayan eşin muvafakat beyanı da noter vasıtasıyla alınmalıdır. Ergin olmayan çocukların başvurusu bakımından vekil yoluyla sürecin yürütülmesinde vekalet verilmesine gerek yok iken, eş için özel yetkili vekaletname istenmektedir.

 

4. Başvuru Süreci İçin Gerekli Belgeler​

a. 6458 Sayılı Kanun’un 31’inci Maddesinin (j) Bendi Kapsamında İkamet İzni İçin Gerekli Belgeler:

 1. İkamet Başvuru Formu (kalış nedeni “6458 sayılı Kanun 31. Maddesinin (j) bendi kapsamında” olarak seçilecektir),

 2. İlgili Bakanlık veya Kamu Kurumundan alınacak yatırım uygunluk belgesi,

 3. Pasaportun aslı ve pasaporttaki kimlik bilgilerinin ve fotoğrafın bulunduğu sayfaların fotokopisi,

 4. Dört (4) adet fotoğraf (fotoğraflar son altı ay içinde çekilmiş, beyaz fonlu ve biyometrik olmalıdır).

 5. İstenilen ikamet izni süresi boyunca geçerli olan sağlık sigortasının imzalı ve kaşeli/mühürlü aslı,

 6. Yurt dışında yaptırılmış olan sağlık sigortasının geçerli olabilmesi için ilgili sigorta şirketinin Türkiye’de acentesinin bulunması ve sağlık sigortasının Türkiye’deki acentede onaylanması gerekir; Türkiye’de sağlık sigortası yaptırılacaksa, işlem sırasında “oturma izni için sigorta” yaptırılacağı belirtilir. İkamet izni en fazla sigorta süresi kadar verilebilir.

 

b. Vatandaşlık Başvurusu İçin Gerekli Belgeler:

 1. Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü’nün internet sitesinde bulunan başvuru formu (VAT-4),

 2. Hangi devletin vatandaşı olduğunu gösteren pasaport veya benzeri belge, vatansız ise buna ilişkin usulüne göre onaylanmış belgenin noter tasdikli Türkçe tercümesi,

 3. Ana veya babanın velayetinde bulunan ve kendisi ile birlikte Türk vatandaşlığını kazanması istenen çocuk var ise, yurt içinde noterde ya da yetkili memur huzurunda, yurt dışında ise dış temsilcilik veya ülkesi yetkili makamlarınca düzenlenmiş diğer ebeveynin muvafakatini gösteren belge veya usulüne göre onaylanmış Türkçe tercümesi,

 4. Medeni hal belgesi ve evli ise evlenme belgesi, boşanmış ise boşanma belgesi, dul ise eşine ait ölüm belgesi,

 5. Kişinin kimlik bilgilerini gösteren doğum belgesi veya nüfus kayıt örneği gibi belge ve evli ise eş ve çocuklarının aile bağını kanıtlayan nüfus kayıt örneği veya benzeri belge,

 6. Kişinin doğum tarihinin ay ve günü bulunmuyorsa, doğum tarihinin tamamlanması için ülkesinin yetkili makamlarından alınmış belge, belgenin temin edilememesi halinde ise 5490 sayılı Nüfus Hizmetleri Kanunu’nun 39’uncu maddesi gereğince işlem yapılmasını kabul ettiğine dair imzalı beyanı,

 7. Hizmet bedelinin Maliye veznesine yatırıldığını gösteren makbuz,

 8. İki (2) adet 50x60 mm boyutunda beyaz fonlu, desensiz ICAO tarafından belirlenen ve makinede okunabilen biyometrik fotoğraf.

Son Güncelleme Tarihi: 17 Kasım 2020

Ayrıntılı bilgi için: info@yonet.av.tr

 

İşbu bilgilendirme yazısı YÖNET tarafından, Türkiye Barolar Birliği'nin meslek kuralları ve 1136 sayılı Avukatlık Kanunu uyarınca, sadece bilgilendirme amaçlı olarak temin edilmiştir. İşbu bilgilendirme yazısı burada belirtilen tarih itibariyle hazırlanmıştır. YÖNET'in mevzuat veya olaylarda gerçekleşen veya dikkatimize sunulan değişiklikleri bildirme yükümlülüğü bulunmamaktadır.

bottom of page